|Alt Imatge2|

Disseny i implantació de xarxes

Una xarxa informàtica comporta la interconnexió de màquines i tecnologies per a comunicar-se tant internament com amb l'entorn. Per a què resulti eficaç, la xarxa ha d'assegurar la confiabilitat i la disponibilitat de la informació, augmentar la velocitat de transmissió de les dades i reduir el cost general d'aquestes accions. Això implica enllaçar programes, maquinari i protocols de connexió, per tal que els dispositius d'usuari que estan interconnectats, sigui físicament o virtualment, puguin fer servir amb eficàcia tots els serveis que proporciona la xarxa.

Igual que amb el proveïment de programes i màquines, la contribució d'EPI assegura una dimensió i una funcionalitat adequades a cada necessitat

Què necessiteu?

* Els camps són obligatoris